ห้องปฎิบัติการทดสอบคุณสมบัติยางของเฟยซิน

ห้องปฎิบัติการทดสอบคุณสมบัติยางของเฟยซิน


ทางบริษัท เฟยซินฯ มีความตั้งใจและทุ่มเทในการค้นคว้าเพื่อจะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อความเป็นมาตรฐานตามหลักมาตรฐานอุตสาหกรรม และ มาตรฐาน ASTM
ทางเรามี ห้องปฎิบัติการเพื่อทดสอบคุณสมบัติของยางและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพคุณสมบัติของยาง ตามหลักมาตรฐาน ASTM ซึ่งเป็นการทดสอบ In-House สามารถรายงานผลการทดสอบ (Test Report) ตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของยาง

1. ความแข็งของยาง (Hardness of Rubber)
    1.1 ความแข็งสำหรับยางธรรมดา Shore A
    1.2 ความแข็งสำหรับยางฟองน้ำ Shore C
2. ความทนแรงดึง (Tensile Strength) มีหน่วยเป็น N/mm2 หรือ         MpascaL
3. ความยืดขาด (Elongation at Break) มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
4. ความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength) มีหน่วยเป็น               N/mm
5.ค่าความถ่วงจำเพาะของยาง (Specific gravity

 

Universal Testing Machine

เป็นเครื่องมือทดสอบที่ใช้วัดคุณสมบัติของยางด้านการดึง (Tension Test)
ของยางคงรูปหรือยางวัลคาไนซ์ โดยจะใช้แรง (Force) ดึงชิ้นทดสอบด้วยอัตราความเร็วคงที่ให้ยืดออกเป็นการวัดสมบัติด้านความแข็งแรงความสามารถในการยืด และ ความทนทานต่อาการผิดรูป และการรับแรงดึงของยางวัลคาไนซ์ การทดสอบนี้เป็นไปตามมาตรฐาน
1. ASTM D 412-06 a Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers-Tension
2. ASTM D 624 Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomors
การดึงยางแล้ววัดแรงและส่วนยืดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งยางขาดจะได้ข้อมูลบ่งบอกคุณภาพของยางดังต่อไปนี้
- ความทนแรงดึง (Tensile Strength) มีหน่วยเป็น N/mm2
- ความยืดขาด (Elongation At Break) มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
- ความต้านทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength) มีหน่วยเป็น N/mm

 

Oscillating Disk Rheometer (ODR)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบการคงรูปของยาง (Vulcanization characteristics) โดยการใช้แรงบิดหรือหมุน Rotor ให้ได้มุมบิดคงที่ที่ 1 องศา (1 angle) โดยมีการควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ ภายในช่องว่างระหว่างดายบน (Upper Die) และดายล่าง (Lower Die) ผลที่ได้จะแสดงเป็นเส้นกราฟการคงรูปของยาง ระหว่างแรงบิด (Torqe) กับเวลา (Time) จะทำให้ทราบถึงเวลาสกอร์ช (Scorch time) เวลาที่ยางสุด 90% (90% Cure Time) ค่าความหนืดต่ำสุด (ML) ค่าความหนืดสูงสุด (MH) ค่าแรงบิดต่ำสุด (Minimum Torqe) ค่าแรงบิดสูงสุด (Maximum Torqe) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การคงรูปของสายยางตามาตรฐาน
ASTM D2084-07 Vulcanization Using Oscillating Disk Cure Meter

 

Aging Oven Tester Machine

เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบ การอบบ่มเร่งของยาง (Accelerated Aging of rubber) เป็นการทดสอบยางวัลคาไนซ์ หรือ ยางคางคงรูปแล้วด้วยการอบบ่มเร่งหรือความทนทานต่อความร้อน ภายใต้ความดันบรรยากาศปกติ ทำให้เสื่อมสภาพ โดยอากาศร้อน แล้วนำไปวัดสมบัติที่ต้องการ นำไปเปรียบเทียบกับสมบัติของยางที่ไม่ได้ผ่านการอบบ่มเร่ง จะรายงานผลการทดสอบเป็นการเปลี่ยนแปลง ของสมบัติร้อยละ (%) ยกตัวอย่าง เช่น
- Change in Hardness (Unit)
- Change in Tensile Strength (%)
- Change in Elongation At Break (%)
- Change in Tear Strength (%)
เป็นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 573-04 Deterioration in an Air Oven

 

 

Compression Test Machine

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ Compression Set ของยางเป็นการวัดความสามารถของยางในการรักษาสมบัติความยืดหยุนหลังจากได้รบแรงกดอัด
โดยใช้ Compression Plates และ Spacer เป็นตัวทดสอบการกดอัดที่ 25% ของชิ้นทดสอบ Type A เป็นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D395 Compression Set

 

Visitors: 146,933